ម៉ាស៊ីពត់រង្វង់ដែក GHW24-380V
ប្រភេទ: ម៉ាស៊ីន
តម្លៃ: $1300.00
កូដ: #GHW24-380V

: ម៉ាស៊ីពត់រងវង់ដែក
: ROUND BENDING GHW24-380V

Copyright © 2019, Sengly Supply