ម៉ាស៊ីនពត់ដែក
ប្រភេទ: ម៉ាស៊ីន
តម្លៃ: $1200.00
កូដ: ##GF32-220V

: ម៉ាស៊ីនពត់ដែក
: HOOP BENDING GF32-220V

Copyright © 2019, Sengly Supply