ម៉ាស៊ីនពត់ដែក GW40-380V
ប្រភេទ: ម៉ាស៊ីន
តម្លៃ: $1300.00
កូដ: ##GW40

: ម៉ាស៊ីនពត់ដែក GW40-380V
: REBAR BENDING GW40-380V

Copyright © 2019, Sengly Supply