ម៉ាស៊ីនកាត់ដែក GQ40-220V
ប្រភេទ: ម៉ាស៊ីន
តម្លៃ: $1200.00
កូដ: ##GQ40-220

: ម៉ាស៊ីនកាត់ដែក GQ40-220V
: Size 6-40mm
: Speed 32time/min
: Power 3000w
: Voltage 220v

Copyright © 2020, Sengly Supply