ម៉ាស៊ីនពត់ដែក​ RB32
ប្រភេទ: ម៉ាស៊ីន
តម្លៃ: $1800.00
កូដ: ##RB32

: ម៉ាស៊ីនពត់ដែក​ RB32
: REBAR BENDING RB32
: Size 6-32mm
: Angle 0-180 D'
: Power 2800w
: Voltage 220v

Copyright © 2020, Sengly Supply