ម៉ាស៊ីនពត់ដែក​ RB25
ប្រភេទ: ម៉ាស៊ីន
តម្លៃ: $1350.00
កូដ: ##RB25

: ម៉ាស៊ីនពត់ដែក​ RB25
: REBAR BENDING RB25
: Size 6-25mm
: Angle 0-180 D'
: Power 1600w
: Voltage 220v

Copyright © 2020, Sengly Supply