ម៉ូទ័រយោង PA-300 មានតេលេ​
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $235.00
កូដ: #

: ម៉ូទ័រយោង PA-300 មានតេលេ​
Rope: 5mmx30
Max lift: 300/600kg
Voltage: 220V/50Hz
Speed: 10/5m/m

Copyright © 2020, Sengly Supply