ប៉ាឡែត 3T*68
ប្រភេទ: ប៉ាឡែត
តម្លៃ: $250.00
កូដ: #PT3*68

Max lift: 3000kg
H: 1200
L: 1150
W: 680
:

Copyright © 2020, Sengly Supply