ប៉ាឡែត 2.5T*68
ប្រភេទ: ប៉ាឡែត
តម្លៃ: $210.00
កូដ: #PT2.5*68

Max lift: 2500kg
H: 1200
L: 1150
W: 680
:

Copyright © 2020, Sengly Supply