ប៉ាឡែត 2T*55
ប្រភេទ: ប៉ាឡែត
តម្លៃ: $195.00
កូដ: #PT2*55

Max lift: 2000kg
H: 1200
L: 1150
W: 550
:

Copyright © 2020, Sengly Supply