ម៉ូទ័រយោងប្រើជើងទ្រពីរ 5T*12M
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $3200.00
កូដ: #CDD5T

Rope: 10mm*12m
Max lift: 5T
Power: 7500w
Speed: 5m/mn
: 380V/50Hz

Copyright © 2019, Sengly Supply