ម៉ូទ័រយោងប្រើជើងទ្រពីរ 3T*9M
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $3250.00
កូដ: #CDD3T

Rope: 10mm*9m
Max lift: 3T
Power: ​​ 7500w
Speed: 5m/mn
: 380V

Copyright © 2020, Sengly Supply