ម៉ូទ័រយោងប្រើជើងទ្រមួយ 10T
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $4500.00
កូដ: #CDS10

: +Motor Hoist
-Rope: 10mm*4*9m
-Max lift: 10T
-Power: 13kw
-Speed: 5m/mn
: -380V/50Hz
: +Motor Trolley
-Power: 0.8kw
-Speed: 5m/mn
: -380V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply