ម៉ូទ័រយោងប្រើជើងទ្រមួយ 5T*9M
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $1950.00
កូដ: #CDS5

Rope: 10mm*9m
Max lift: 5T
Power: 7500w
Speed: 5m/mn
: 380V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply