ម៉ូទ័រយោង KCD 2500-5000kg-380v
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $1575.00
កូដ: #KCDWA5

Rope: 6mm
: 60-120m
Mix lift: 2500/5000kg
: 7500w
: 380V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply