ម៉ូទ័រយោង KCD 1500-3000kg-380v
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $1050.00
កូដ: #KCDWA3

Rope: 6mm
: 60-120m
Mix lift: 1500/3000kg
: 4500w
: 380V/50Hz

Copyright © 2019, Sengly Supply