ម៉ូទ័រយោង KCD 1000-2000kg-380v
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $1100.00
កូដ: #KCDWA2

Rope: 6mm
: 60-120m
Mix lift: 1000/2000kg
: 3000w
: 380V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply