ម៉ូទ័រយោង KCD 500-1000kg-380v
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $720.00
កូដ: #KCDWA1

Rope: 6mm
: 60-120m
Mix lift: 500/1000kg
: 1500w
: 380V/50Hz
: 16/8m/mn

Copyright © 2020, Sengly Supply