ម៉ូទ័រអាមេរិចកាំង ចាប់ជើង CDK-1Box-220v-80m
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $490.00
កូដ: #CDK-2

Rope: 80mx8mm
Max lift: 750/1500kg
Speed: 16/8m/mn
Power: 2000w
Voltage: 220V/50Hz
: BOX

Copyright © 2020, Sengly Supply