ម៉ូទ័រអាមេរិចកាំង ចាប់ជើង CDK-2 380v-50m
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $450.00
កូដ: #CDK-2

Rope: 6mm
: 50m
Mix lift: 750/1500kg
: 4000w
: 380V/50Hz

Copyright © 2019, Sengly Supply