ម៉ូទ័រចាប់ជើងអាមេរិចកាំង CDK-1-220v
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $450.00
កូដ: #CDK-1

Rope: 6mm
: 80m
Mix lift: 750/1500kg
: 4000w
: 220V/50Hz
: 10/5m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply