ម៉ូទ័រចាប់ជើងអាមេរិចកាំង CDK-1-220v-80m
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $450.00
កូដ: #CDK-1

Rope: 80mx6mm
Max lift: 750/1500kg
Speed: 16/8m/mn
Power: 2000w
Voltage: 220V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply