ម៉ូទ័រដងស្ទួច 250-500Kg លឿន (ពួរ) 220v
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $270.00
កូដ: #W500FR

Rope: 6mm 50m Max lift
: 2200w 3 Phars 220V/50Hz 20m/mn
:

Copyright © 2019, Sengly Supply