ម៉ូទ័រដងស្ទួច 500Kg លឿន (កាប) 220v)
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $270.00
កូដ: #W500F-220v

Rope: 6mm 50m Mix lift
: 1150w 220V/50Hz 20m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply