ម៉ូទ័រដងស្ទួច 250/500Kg លឿន (កាប) 220v)
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $285.00
កូដ: #W500F-220v

Rope: 50mx6mm
Max lift: 250/500kg
Speed: 20/10m/mn
Power: 2300w
Voltage: 220V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply