ម៉ូទ័រដងស្ទួច 150/300Kg លឿន (កាប)
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $225.00
កូដ: #W300F

Rope: 50mx6mm
Max lift: 150/300kg
Speed: 20/10m/mn
Power: 1150w
Voltage: 220V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply