ម៉ូទ័រដងស្ទួច 300Kg លឿន (កាប)
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $220.00
កូដ: #W300F

Rope: 6mm 50m Mix lift
: 1150w 220V/50Hz 20m/mn
:

Copyright © 2019, Sengly Supply