ម៉ូទ័រយោងមានកង់រត់ 500-1000Kg-380V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $450.00
កូដ: #JW1000-Tr380

Rope: 38mx6mm
Max lift: 500/1000kg
Power: 2200w
Speed: 16/8m/mn
Voltage: 380V/50Hz
: +Motor Trolley
-Power: 0.8kw
-Speed: 5m/mn
: -380V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply