ម៉ូទ័រយោងមានកង់រត់ 500-1000Kg-380V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $455.00
កូដ: #JW1000-Tr380

Rope: 6mm 50m Mix lift
: 2300w 380VIP/50Hz 12m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply