ម៉ូទ័រយោងមាន កង់រត់ JW500-1000Kg-220V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $460.00
កូដ: #JW1000-Tr

Rope: 38mx6mm
Max lift: 500/1000kg
Power: 2200w
Speed: 16/8m/mn
Voltage: 220V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply