ម៉ូទ័រយោងមាន កង់រត់ JW500-1000Kg-220V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $455.00
កូដ: #JW1000-Tr

Rope: 6mm
: 50m
Mix lift: 500/1000kg
: 2300w
: 220VIP/50Hz 12m/mn
:

Copyright © 2019, Sengly Supply