ម៉ូទ័រយោង JW500-1000Kg-380V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $380.00
កូដ: #JW1000-3P

Rope: 50mx6mm
Max lift: 500/1000kg
Power: 2300w
Speed: 16/8m/mn
Voltage: 380V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply