ម៉ូទ័រយោង JW500-1000Kg-380V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $380.00
កូដ: #JW1000-3P

Rope: 6mm 50m Mix lift
: 2300w 380VIP/50Hz 12m/mn
:

Copyright © 2019, Sengly Supply