ម៉ូទ័រយោង JW 500-1000Kg-220V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $380.00
កូដ: #JW1000

Rope: 6mm 50m Mix lift
: 2300w 220V
: /50Hz 12m/1mn
:

Copyright © 2019, Sengly Supply