1000ម៉ូទ័រ JK 500-1000-380V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $400.00
កូដ: #JK1000-3P

Rope: 6mm 80/40m Mix lift
: 2200w 380V/50Hz 16/8m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply