1000ម៉ូទ័រ JK 500/1000-380V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $400.00
កូដ: #JK1000-3P

Rope: 80mx6mm
Max lift: 500/1000kg
Power: 2200w
Speed: 16/8m/mn
Voltage: 380V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply