ម៉ូទ័រ JK 500-1000 220V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $400.00
កូដ: #JK1000

Rope: 6mm
: 80/40m
Mix lift: 500/1000kg
: 2200w 220V/50Hz 16/8m/mn
:

Copyright © 2019, Sengly Supply