ម៉ូទ័រJK 300-600kg 220V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $260.00
កូដ: #JK600

Rope: 30mx6mm
Max lift: 300/600kg
Power: 1200w
Speed: 16/8m/mn
Voltage: 220V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply