ម៉ូទ័រJK 300-600kg 220V
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $380.00
កូដ: #JK600

Max lift: 300/600kg
Rope: 6mm
: 30/15m
: 1400w
: 220V/50Hz
: 10/5m/mn
:

Copyright © 2019, Sengly Supply