ម៉ូទ័រយោង PA មានកង់រៃ 600/1200kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $385.00
កូដ: #PA1200TR

Rope: 30mx6mm
Max lift: 600/1200kg
Power: 2200w
Speed: 10/5m/mn
Voltage: 220V/50Hz
: +Motor Trolley
-Power: 0.8kw
-Speed: 5m/mn
: -380V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply