ម៉ូទ័រយោង PA មានកង់រៃ 600-1200kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $380.00
កូដ: #PA1200TR

Rope: 6mm
: 30m
Mix lift: 600/1200kg
: 2200w
: 220V/50Hz
: 10/5m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply