ម៉ូទ័រយោង PA មានកង់រៃ 300-600Kg (លឿន)
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $365.00
កូដ: #PA600FTR

Rope: 30mx6mm
Max lift: 300/600kg
Power: 2200w
Speed: 20/10m/mn
Voltage: 220V/50Hz
: +Motor Trolley
-Power: 0.8kw
-Speed: 5m/mn
: -380V/50Hz
:

Copyright © 2020, Sengly Supply