ម៉ូទ័រយោង PA មានកង់រៃ 300-600Kg (លឿន)
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $380.00
កូដ: #PA600FTR

Rope: 6mm
: 30m
Mix lift: 300-600kg
: 2200w
: 220V/50Hz
: 20/10m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply