ម៉ូទ័រយោង PA 300Kg/600Kg (លឿន)
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $265.00
កូដ: #PA600F

Rope: 30mx6mm
Max lift: 300/600kg
Power: 2200w
Speed: 20/10m/mn
Voltage: 220V/50Hz
:

Copyright © 2020, Sengly Supply