ម៉ូទ័រយោង PA 600Kg/1200Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $265.00
កូដ: # PA1200

Rope: 30mx6mm
Max lift: 600/1200kg
Power: 2200w
Speed: 10/5m/mn
Voltage: 220V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply