ម៉ូទ័រយោង PA 600Kg-1200Kg
ប្រភេទ: តង់ដឺ
តម្លៃ: $265.00
កូដ: #

Rope: 6mm
: Rope 30m
Mix lift: 600/1200kg
: 2200w
: 220V/50Hz
: 10/5m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply