ម៉ូទ័រយោង PA 500Kg-1000Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $250.00
កូដ: #PA1000

Rope: 6mm
: 30m
Mix lift: 500/1000kg
: 1800w
: 220V/50Hz
: 10/5m/mn
:
:

Copyright © 2019, Sengly Supply