ម៉ូទ័រយោង PA 500Kg/1000Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $250.00
កូដ: #PA1000

Rope: 30mx6mm
Max lift: 500/1000kg
Power: 1800w
Speed: 10/5m/mn
Voltage: 220V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply