ម៉ូទ័រយោង PA 400Kg/800Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $165.00
កូដ: #PA800

Rope: 30mx6mm
Max lift: 400/800kg
Power: 1500w
Speed: 10/5m/mn
Voltage: 220V/50Hz

Copyright © 2020, Sengly Supply