ម៉ូទ័រយោង PA 400Kg-800Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $165.00
កូដ: #PA800

Rope: 6mm
: 30m
Mix lift: 400/800kg
: 1300w
: 220V/50Hz
: 10/5m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply