ម៉ូទ័រយោង PA 300Kg-600Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $150.00
កូដ: #PA600

Rope: 5mmx30
Max lift: 300.600kg
Voltage: 220V/50Hz
Speed: 10/5m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply