ម៉ូទ័រយោង PA 300Kg/600Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $150.00
កូដ: #PA600

Rope: 30mx6mm
Max lift: 300/600kg
Power: 1200w
Speed: 10/5m/mn
Voltage: 220V/50Hz
:

Copyright © 2020, Sengly Supply