ម៉ូទ័រយោង PA100Kg-200Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $120.00
កូដ: #PA200

Rope: 4mmx30
Mix lift: 100/200kg
power: 600w
Voltage: 220V/50Hz
Speed: 10/5m/mn

Copyright © 2020, Sengly Supply