ម៉ូទ័រតម្ពក់ប្រើកាប 500Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $510.00
កូដ: #AHH500

Rope: 7mmx30m
Max lift: 500kg
power: 1300
Voltage: 220V/50Hz
Speed: 12m/mn

Copyright © 2020, Sengly Supply