ម៉ូទ័រទំពួកប្រើកាប 500Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $450.00
កូដ: #AHH500

Rope: 5mmx30
Max lift: 500kg
power: 1300
Voltage: 220V/50Hz
Speed: 12m/mn
: 1300w
: 220V/50Hz
: 12m/mn

Copyright © 2019, Sengly Supply