ម៉ូទ័រទំពួកប្រើកាប 300Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $380.00
កូដ: #

Rope: 5mmx 30m
M. Lift: 300kg
Power: 1300w
Voltage: 220V/50Hz
Speed: 12m/mn
: Free delivery and one shoe,

Copyright © 2019, Sengly Supply