ម៉ូទ័រទំពក់ប្រើកាប 300Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $380.00
កូដ: #AHH 300

Rope: 30mx7mm
Max. Lift: 300kg
Power: 1300w
Voltage: 220V/50Hz
Speed: 12m/mn
: Free delivery and one shoe,

Copyright © 2020, Sengly Supply