ម៉ូទ័រតម្ពក់ មានកាប180Kg
ប្រភេទ: ម៉ូទ័រយោង
តម្លៃ: $285.00
កូដ: #AHH180

Rope: 30mx6mm
Mix lift: 180kg
Power: 1200w
Voltage: 220V/50Hz
Speed: 12m/mn

Copyright © 2020, Sengly Supply